ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO FIZINIAMS VARTOTOJAMS SUTARTIS
INR-PRIV  
 
TIEKĖJAS: 
UAB Inregnum
Gedimino g. 48, LT- 44240 Kaunas

Tel. Nr.: +370 669 88111
Įmonės kodas: 305097974
info@inregnum.lt 
Licencijos numeris: L1-123 (NET)
VARTOTOJAS:Tel. Nr.:  

Asmens kodas:  
El. paštas:

SUTARTIES SĄLYGOS

GYVENAMASIS ADRESAS:
 
INREGNUM PLANO PAVADINIMAS:
ESO PLANO PAVADINIMAS:
SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA
TIEKIMO PRADŽIOS DATA
TIEKIMO PABAIGOS DATA
Neterminuota
ESO VARTOTOJO KODAS:
PRODUKTO PAVADINIMAS:
Elektros energija
Objekto ir gyvenamosios vietos adresas
OBJEKTŲ ADRESAI:
1.  
2.  
3.  
ESO VARTOTOJŲ KODAI:
1.  
2.  
3.  

TIEKIMO IR BALANSAVIMO ANTKAINIS
Vartojant iki 399 kWh/mėn. 18 %; vartojant virš 400 kWh/mėn. 10,5 %.

KITOS SĄLYGOS

Sutarties nutraukimo mokestis – 0,00 EUR.
Šioms Individualiosioms sąlygoms yra taikomos Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Bendrosios sąlygos pateikiamos kartu su Individualiosiomis sąlygomis.
Šios Sutarties objektas – elektros energijos įsigijimas. Elektros energijos skirstymo, perdavimo, sisteminės paslaugos, VIAP ir (ar) kiti elektros energijos skirstymo ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus renkami mokesčiai, rinkliavos ir (ar) atlyginimas už skirstymo ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus teikiamas paslaugas nėra šios Sutarties objektas.

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ kontaktinė informacija:
Aguonų g. 24, Vilnius 03212, Juridinio asmens kodas – 304151376, PVM mokėtojo kodas – LT100009860612. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, VĮ „Registrų centras“. Nemokama pagalba telefonu: 1852
 DŽIAUGIAMĖS TAPĘ JŪSŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJU!
Šalių rekvizitai:

  TIEKĖJAS: 
 UAB Inregnum
 Gedimino g. 48, LT- 44240 Kaunas
 Tel. Nr.: +370 669 88111
 Įmonės kodas: 305097974
 info@inregnum.lt
 Licencijos numeris: L1-123 (NET)
 
  VARTOTOJAS:
 
 
 Tel. Nr.:  
 Asmens kodas:
 El. paštas:

Pasirašydamas šią sutartį - patvirtinu, kad esu susipažinęs su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir visais Sutarties priedais. Sutarties sąlygos man yra aiškios ir suprantamos. Su visomis Sutarties sąlygomis sutinku. Sutinku, kad Tiekėjas vertintų mano kreditingumo/mokumo duomenis. Esu susipažinęs su man taikomu tarifo planu, elektros energijos kainodara ir jos taikymo sąlygomis.


1 PRIEDAS

„Elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutarties bendrosios sąlygos“

  1. SĄVOKOS

1.1 Tiekėjas – UAB Inregnum.
1.2 Vartotojas – fizinis asmuo, nurodytas Individualiosiose sąlygose.
1.3 Šalis – Tiekėjas ir Vartotojas kiekvienas atskirai.
1.4 Šalys – Tiekėjas ir Vartotojas kartu.
1.5 Sutartis – Šalių sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutartis, kurią sudaro sutarties Individualiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos ir dokumentai ir (ar) priedai, į kuriuos pateikiamos nuorodos Individualiosiose sąlygose.
1.6 Individualiosios sąlygos – neatsiejama Sutarties dalis, kuriose įtvirtintos pagrindinės sąlygos, dėl kurių atskirai susitarė Šalys, įskaitant Šalių pavadinimus/vardus ir pavardes bei adresus, Pardavimo laikotarpį ir elektros energijos kainą.
1.7 Elektros energijos pirkimo – pardavimo vieta – Vartotojo objektas, į kurį tiekiama elektros energija, nurodytas Individualiosiose sąlygose.
1.8 Apskaitos taškas – taškas (taškai), nurodyti Sutartyje su priskirtu energijos identifikavimo kodu (EIK), kuriame (kuriuose) nustatomas Vartotojo suvartotos (ir patiektos tinklui) elektros energijos kiekis.
1.9 Pardavimo laikotarpis – Sutarties Individualiosiose sąlygose nurodytas laikotarpis, kurio metu Tiekėjas parduoda elektros energiją Vartotojui už sutartą kainą.
1.10 Operatorius – skirstomųjų tinklų operatorius, prie kurio valdomų tinklų yra prijungta Vartotojo objektas ir kuris teikia Vartotojui elektros energijos skirstymo ar perdavimo paslaugas. Operatoriaus pavadinimas ir kontaktiniai duomenys nurodyti Individualiosiose sąlygose.
1.11 Persiuntimo paslauga – elektros energijos persiuntimas skirstomaisiais tinklais iki Operatoriaus ir Vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos, taip pat kitos su Persiuntimo paslauga susijusios paslaugos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, sisteminės paslaugos, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos). Persiuntimo paslaugas teikia Operatorius.
1.12 Persiuntimo paslaugos sutartis – Tiekėjo ir Operatoriaus sudaryta elektros energijos persiuntimo paslaugos ir kitų su elektros energijos persiuntimu susijusių paslaugų teikimo Tiekėjui sutartis.
1.13 Aprašas – buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162.
1.14 Taisyklės – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1- 38.

  1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1 Bendrosios sąlygos nustato elektros energijos pirkimo – pardavimo Vartotojui taisykles ir yra laikomos neatskiriama Sutarties dalimi.
2.2 Esant prieštaravimų tarp Individualiųjų sąlygų ir Sutarties priedų, pirmenybė teikiama pirmiausia Individualiosioms sąlygoms ir tik tuomet Sutarties priedams pagal Sutarties priedo eilės numerį. Sutarties priedas su mažesniu eilės numeriu turi pirmenybę prieš Sutarties priedą su didesniu eilės numeriu.
2.3 Sudarydamas Sutartį Vartotojas patvirtina, kad ją ir jos sąlygas perskaitė ir jas visiškai supranta.
2.4 Sudarant Sutartį Vartotojas yra informuotas, kad Tiekėjas gali įrašinėti Vartotojo iš Tiekėjo gaunamus skambučius Sutarties vykdymo tikslais (įskaitant, be apribojimų, rodmenų deklaravimui, sutarčių sudarymui ir (ar) keitimui, Vartotojo informavimui apie Sutarties vykdymą ir kt.).
2.5 Šalių pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir (ar) kita informacija pagal Sutartį turi būti pateikiami raštu ar forma, kuri gali būti atkuriama raštu (pavyzdžiui, elektroniniu paštu, asmeninėje Vartotojo paskyroje savitarnos svetainėje), taip pat išsakyti / išreikšti žodžiu, nebent Šalys susitartų kitaip.  Žodžiu išsakyti / išreikšti Šalių pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir (ar) kita informacija pagal Sutartį laikomi perduotais, jei Tiekėjas juos užfiksuoja. Tiekėjas taip pat gali teikti savo pranešimus, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitą informaciją Vartotojui pateikiamoje sąskaitoje, elektroniniu paštu arba per asmeninę Vartotojo paskyrą savitarnos svetainėje.
2.6 Šalis turi teisę vienašališkai keisti savo kontaktinius duomenis / rekvizitus, nurodytus Sutartyje. Pasikeitus Šalies kontaktiniams duomenims / rekvizitams, Sutarties šalis apie įvykusius pasikeitimus privalo pranešti kitai Sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos. Tiekėjas informuoja Vartotoją apie savo kontaktinių duomenų / rekvizitų) pasikeitimą savo interneto svetainėje. Sutarties sudarymo metu Tiekėjo interneto svetainė pasiekiama adresu www.inregnum.lt.
2.7 Esant Sutartimi nesureguliuotų klausimų, Šalys veikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Taisyklėmis, Aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir gerąja praktika.

  1. VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ IR PERSIUNTIMO PASLAUGĄ

3.1 Tiekėjas parduoda, o Vartotojas perka elektros energiją už elektros energijos tiekimo ir balansavimo antkainį, nurodytą Sutarties Individualiosiose sąlygose plius „Nord Pool“ biržos kainą. Kaina nurodoma cento dešimtųjų dalių tikslumu, apvalinant 3 skaičius po kablelio į didžiąją pusę, rašant eurais. Už Persiuntimo paslaugą Vartotojas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir (ar) viešai paskelbtomis kainomis. Pasikeitus Persiuntimo paslaugos kainai, naujoji Persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir tampa privaloma Vartotojui nuo teisės aktuose nurodytos datos. Už kitas Operatoriaus teikiamas paslaugas Vartotojas atsiskaito Operatoriaus nustatytais arba su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintais (jei tokią pareigą nustato teisės aktai) įkainiais.
3.2 Vartotojas atsiskaito už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti ir deklaruoti Operatoriui arba Tiekėjui ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Aprašo nustatytais atvejais ir tvarka faktiškai Vartotojui patiektas elektros energijos kiekis nustatomas įvertinus vidutinį Vartotojo elektros energijos suvartojimą.
3.3 Vartotojui nevykdant pareigos Sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu deklaruoti Tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo laikotarpiu Tiekėjas turi teisę prašyti pateikti nufotografuotą skaitliuko vaizdą arba išrašyti mokėjimo dokumentą su vidutiniu Vartotojo suvartojamu elektros energijos kiekiu. Vidutinis buitinio vartotojo elektros energijos suvartojimas nustatomas Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3.4 Naujausią informaciją apie visas Tiekėjo taikomas kainas ir tarifus Vartotojas gali gauti susisiekęs su Tiekėju Sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
3.5 Ataskaitinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo. Tiekėjas Vartotojui sąskaitą pateikia kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) kalendorinės dienos imtinai.
3.6 Sąskaitos už suvartotą elektros energiją, Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui suteiktas paslaugas pateikiamos Vartotojo elektroninio pašto adresu. Kuomet Vartotojas paprašo Tiekėjo siųsti sąskaitas ar kitus dokumentus paštu, yra paskaičiuojamos ir pridedamos papildomos pašto ar kurjerių tarnybos išlaidos toje sąskaitoje.
3.7 Jei Vartotojas negauna Tiekėjo sąskaitos Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, atsižvelgdamas į tai, kiek protinga sąskaitos laukti, Vartotojas nedelsiant apie tai informuoja Tiekėją.
3.8 Jei Vartotojas neinformuoja Tiekėjo apie tai, kad jis negavo sąskaitos už praėjusį ataskaitinį laikotarpį iki 20-os (dvidešimtos) einamojo mėnesio dienos, Šalys susitaria, kad bus laikoma, jog Vartotojas sąskaitą gavo laiku ir neturės Tiekėjui jokių pretenzijų dėl pateiktos sąskaitos.
3.9 Be kainos, mokamos pagal Sutartį už patiektą elektros energiją, taip pat kainos, mokamos už Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui teikiamas paslaugas, Vartotojui taikomos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos rinkliavos ir mokesčiai.
3.10 Vartotojas sumoka sąskaitoje nurodytas sumas (įskaitant rinkliavas ir mokesčius) į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 15 kalendorinės dienos. Apmokėdamas sąskaitą Vartotojas įsipareigoja nurodyti sąskaitoje pateiktą sąskaitos numerį. Tiekėjo banko sąskaitos duomenys nurodomi sąskaitoje.
3.11 Kaina laikoma sumokėta tą dieną, kurią lėšos įskaitomos į Tiekėjo banko sąskaitą.
3.12 Vartotojui nesutinkant arba tik iš dalies sutinkant su Tiekėjo pateikta sąskaita, apie tai jis privalo informuoti Tiekėją raštu ar tokia forma, kad pranešimą būtų galima atkurti raštu, nedelsiant po to, kai gaunama sąskaita, kartu nurodydamas nesutikimo priežastis. Jei Vartotojas sutinka su pateikta sąskaita tik iš dalies, Vartotojas privalo apmokėti neginčijamą sąskaitos dalį. Tiekėjas išnagrinėja Vartotojo pretenziją ir apie rezultatą informuoja Vartotoją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei Vartotojo pretenzija nėra pagrįsta, Vartotojas sumoka tiek patiektos elektros energijos kainą, tiek ir delspinigius už pradelstą mokėjimą.
3.13 Jei Vartotojas kartu su pagrindine pinigine prievole privalo mokėti delspinigius, palūkanas, mokesčius ir (arba) kitus mokėjimus, tokiu atveju delspinigiai, palūkanos, mokesčiai ir (arba) kiti mokėjimai išskiriami atskirai nuo pagrindinės mokėtinos sumos už patiektą elektros energiją, Persiuntimo paslaugą, kitas Operatoriaus Vartotojui suteiktas paslaugas. Patiektos elektros energijos, taip pat Persiuntimo paslaugos ir kitų Operatoriaus Vartotojui suteiktų paslaugų kaina, apskaičiuota už ankstesnius laikotarpius, bus nurodyta atskirai nuo elektros energijos, Persiuntimo paslaugos ir kitų Operatoriaus Vartotojui suteiktų paslaugų kainos, apskaičiuotos už vėlesnius laikotarpius.

  1. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS

4.1 Tiekėjas privalo:
4.1.1. pagal Sutartį tiekti Vartotojui elektros energiją;
4.1.2. Sutartyje nustatytu laiku ir būdu pateikti Vartotojui elektros energijos ir Persiuntimo paslaugos apmokėjimo dokumentus;
4.1.3. raštu elektroninių ryšių priemonėmis informuoti Vartotoją apie ketinimą pakeisti Sutarties sąlygas;
4.1.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.2 Tiekėjas turi šias teises:
4.2.1. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu elektroninių ryšių priemonėmis įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius arba jei Vartotojas padaro kitokį esminį Sutarties pažeidimą;
4.2.2. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu Vartotojas 36 (trisdešimt šešis) mėnesius iš eilės nenaudoja elektros energijos;
4.2.3. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.3 Vartotojas privalo:
4.3.1. ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užrašyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti juos skirstomųjų tinklų operatoriui;
4.3.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją, Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui suteiktas paslaugas;
4.3.3. atlyginti Tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai Vartotojas nevykdo Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
4.3.4. nedelsiant raštu elektroninių ryšių priemonėmis informuoti Tiekėją, jeigu elektros energija Sutarties galiojimo metu pradedama vartoti komercinei, gamybinei ar kitai buitiniams vartotojams nenumatytai veiklai, taip pat jeigu keičiasi elektros energijos suvartojamas kiekis.
4.3.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.4 Vartotojas turi teisę:
4.4.1. gauti iš Tiekėjo informaciją apie Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, informaciją apie paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, Sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;
4.4.2. susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį per praėjusį laikotarpį neilgesnį kaip 6 mėnesiai;
4.4.3. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse, Apraše ir kituose teisės aktuose.

  1. 5. PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMAS VARTOTOJUI

5.1 Tiekėjas informuoja Vartotoją, kad Persiuntimo paslaugą Vartotojui teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir kainomis teiks Operatorius. Vykdydamas teisės aktuose nustatytą Tiekėjo pareigą ir vadovaudamasis Persiuntimo paslaugos sutartimi, Tiekėjas organizuos Persiuntimo paslaugos teikimą Vartotojui ir atsiskaitys už Vartotojui suteiktą Persiuntimo paslaugą su Operatoriumi Persiuntimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
5.2 Vadovaujantis Persiuntimo paslaugos sutartimi, Vartotojas už jam Operatoriaus suteiktą Persiuntimo paslaugą atsiskaito tiesiogiai su Tiekėju sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis
5.3 Vartotojas pareiškia ir patvirtina, kad jis yra tinkamai ir išsamiai Tiekėjo informuotas apie teisės aktais Tiekėjui pavestą pareigą organizuoti Persiuntimo paslaugos teikimą Vartotojui, Vartotojui ši Tiekėjo pareiga yra aiški ir suprantama. Atsižvelgiant į Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose išdėstytas nuostatas, Vartotojas šiuo pareiškia, kad besąlygiškai ir neatšaukiamai:
5.3.1 sutinka, kad Persiuntimo paslaugą Vartotojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teiktų Operatorius;
5.3.2 sutinka, kad Tiekėjas Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuotų Persiuntimo paslaugos teikimą Vartotojui ir atsiskaitytų už šias Vartotojui suteiktas paslaugas su Operatoriumi;
5.3.3 įsipareigoja už Vartotojui Operatoriaus suteiktą Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui suteiktas paslaugas atsiskaityti tiesiogiai su Tiekėju Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
5.4. Šalys susitaria, kad, atsižvelgiant į tai, jog Tiekėjas tik organizuoja Persiuntimo paslaugos teikimą Vartotojui, o Persiuntimo paslaugą teikia išimtinai tik Operatorius, Tiekėjas jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis nebus laikomas atsakingu už Persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų Operatoriaus Vartotojui teikiamų paslaugų sutrikimus, netinkamą teikimą ir (ar) kitokius trūkumus. Visas ir bet kokias pretenzijas ir (ar) reikalavimus, susijusius su Persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų Operatoriaus Vartotojui teikiamų paslaugų sutrikimais, netinkamu teikimu ir (ar) kitokiais trūkumais Vartotojas įsipareigoja reikšti tiesiogiai Operatoriui.

  1. VARTOTOJO IR OPERATORIAUS TARPUSAVIO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6.1 Vartotojas privalo:
6.1.1 neviršyti suteiktos leistinosios naudoti ir (ar) leistinosios generuoti galios;
6.1.2 leisti Operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems asmenims eksploatuoti Vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius ir Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius;
6.1.3 užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei elektros energijos apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų plombų periodinį stebėjimą;
6.1.4 kai nutraukiamas ar apribojamas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti bei apsaugoti savo elektros tinklus, kitus įrenginius bei prietaisus nuo žalos atsiradimo ar padidėjimo, įskaitant ir priemones dėl staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių;
6.1.5 kai tik paaiškėja, Sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis nedelsiant informuoti Operatorių apie elektros apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros energijos apskaitos prietaisus apskaičiuoto elektros energijos suvartojimo sumažėjimą ar padidėjimą, elektros energijos persiuntimo sutrikimus, Operatoriaus elektros įrenginių, esančių Vartotojo patalpose ar teritorijoje, gedimus, visus Vartotojui žinomus nelaimingus atsitikimus, įvykusius Operatoriaus elektros įrenginiuose;
6.1.6 atsakyti už Vartotojo objekte gyvenančių ar objektu besinaudojančių asmenų padarytą žalą operatoriaus elektros įrenginiams, neteisėtą elektros energijos vartojimą bei kitus sutarties ar kitų teisės aktų, susijusių su sutartimi, pažeidimus ir atlyginti operatoriui padarytą žalą;
6.1.7 Taisyklių bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais apmokėti už paslaugas, susijusias su elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo nutraukimu ar apribojimu bei atnaujinimu, pagal Operatoriaus pateiktą sąskaitą (pagal Operatoriaus nustatytus įkainius);
6.1.8 teikti Operatoriui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su Vartotojo elektros tinklų ir įrenginių prijungimo schema, būkle ir veikimu;
6.1.9 Operatoriaus nurodymu atjungti savo elektros energijos įrenginius nuo Operatoriaus tinklų Taisyklėse, Sutartyje ir kituose teisės aktuose nurodytais atvejais ir tvarka;
6.1.10 atlyginti Operatoriui nuostolius, kai Vartotojas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
6.1.11 vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
6.2 Vartotojas turi teisę:
6.2.1 reikalauti Operatoriaus, kad būtų atlikta neeilinė elektros energijos apskaitos prietaiso patikra. Vartotojas sumoka patirtas patikros sąnaudas, jeigu buvo nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;
6.2.2 reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar) netinkamos kokybės elektros energijos;
6.2.3 kitas teisės aktuose nustatytas teises.
6.3 Operatorius privalo:
6.3.1 pats arba per įgaliotus trečiuosius asmenis organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius; 6.3.2 teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją;
6.3.3 Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka pranešti vartotojams apie numatomus elektros energijos galios apribojimus ir nurodyti jų trukmę ir dydį, taip pat ir apie planuojamus elektros energijos persiuntimo nutraukimus, jų laiką ir trukmę;
6.3.4 Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atjungti nuo elektros tinklų vartotojo, nesilaikančio sutartyje nurodytų reikalavimų, elektros įrenginius;
6.3.5 vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
6.4 Operatorius turi teisę:
6.4.1 eksploatuoti Vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius;
6.4.2 Vartotojui skirtus pranešimus skelbti viešai, pranešant vartotojui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;
6.4.3 sustabdyti savo prievolių vykdymą, taip pat nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą ar persiuntimą Taisyklių bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;
6.4.4 reikalauti atlyginti nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;
6.4.5 kitas teisės aktuose nustatytas teises.

  1. ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMĄ

7.1 Šalys yra atsakingos už netinkamą Sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą ar jų nevykdymą (pažeidimą). Šalis (kiekviena atskirai ar abi kartu) turi teisę pasinaudoti visomis savo teisių gynimo priemonėmis, numatytomis teisės aktuose ar Sutartyje, išskyrus tomis, kurios prieštarautų teisės aktams ar konkrečiai Sutarties nuostatai. Pasinaudojimas teisinėmis savo teisių gynimo priemonėmis neužkerta kelio nukentėjusiai Šaliai reikalauti atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo ir nuostolių atlyginimo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų taikytiniems teisės aktams.
7.2 Šalis neatsako už Sutartyje numatyto įsipareigojimo pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nulemtas force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybe laikoma aplinkybė, kuriai negalėjo turėti įtakos Šalies veiksmai ir kurios pasekmės objektyviai nebuvo galimybės numatyti ar jos išvengti Sutarties sudarymo metu.
7.3 Šalis atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė tos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimas. Negautos pajamos nėra atlyginamos.
7.4 Tiekėjas nėra atsakingas už elektros energijos kokybę ar Vartotojo elektros įrangos kokybę, taip pat už elektros energijos tiekimo sutrikimus ir nutrūkimus. Elektros energijos kokybė ir elektros energijos tiekimo sutrikimai nėra Sutarties objektai.
7.5 Jei Vartotojas laiku neapmoka išrašytos sąskaitos, Tiekėjas turi teisę už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną reikalauti Vartotojo sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos iki visiško atsiskaitymo momento. Delspinigiai už pradelstas sumas pradedami skaičiuoti kitą dieną suėjus terminui sumokėti sąskaitoje nurodytą sumą, o baigiami skaičiuoti tą dieną, kurią Vartotojas visiškai atsiskaito (imtinai).
7.6 Vartotojui netinkamai vykdant įsipareigojimus, Tiekėjas turi teisę perleisti tokios prievolės įvykdymo išieškojimą trečiajai šaliai. Vartotojas įsipareigoja atlyginti Tiekėjui ir (arba) trečiajai šaliai tokio išieškojimo išlaidas.
7.7 Kai sąskaita nėra apmokama iki nustatyto termino, Tiekėjas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.
7.8 Vartotojas už patiektą, bet Sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją, Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui suteiktas paslaugas moka perskaičiuojamu laikotarpiu galiojusiomis kainomis ir tarifais, jei teisės aktai nenustato kitaip.
7.9 Tiekėjas turi teisė kreiptis į Operatorių ir inicijuoti elektros energijos tiekimo nutraukimą Vartotojui, kuris daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti su Tiekėju pagal pateiktas sąskaitas. Tiekimo atnaujinimas galimas pilnai padengus įsiskolinimą pagal pateiktas sąskaitas ir apmokėjus Operatoriaus atjungimo/prijungimo paslaugų kaštus.
7.10 Tiekėjas turi teisę reikalauti Vartotojo atlikti išankstinį mokėjimą (sumokėti depozitą), jeigu:
7.10.1 Vartotojas per pastaruosius 3 (tris) mėnesius atsiliko nuo mokėjimų grafiko daugiau nei 10 (dešimt) dienų ir daugiau nei tris kartus;
7.10.2 Tiekėjas turi pagrįstų abejonių dėl Vartotojo mokumo;
7.10.3 teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Vartotojui;
7.10.4 Vartotojui yra iškelta bankroto byla;
7.10.5 yra akivaizdu, kad artimoje ateityje Vartotojas gali tapti nepajėgus vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
7.11 Depozito suma negali būti didesnė už mokėjimo sumą už elektros energiją, patiektą per du ataskaitinius laikotarpius, apskaičiuotą remiantis 6 (šešių) ankstesnių mėnesių suvartojimu. Jei Vartotojui elektros energija tiekiama trumpiau nei 6 (šešis) mėnesius arba informacija apie Vartotojo suvartotą elektros energiją Tiekėjui neprieinama, depozito dydis (suma) vienašališkai nustatomas Tiekėjo nuožiūra, atsižvelgiant į vidutinį prognozuojamą elektros energijos kiekį (ir, atitinkamai, elektros energijos kainą), kurį, Tiekėjo vertinimu, Vartotojas suvartos per 2 (du) mėnesius.
7.12 Palūkanos už sumokėtą depozitą neskaičiuojamos ir Vartotojui nemokamos. Tiekėjas turi teisę sulaikyti depozito sumą iki Sutarties pabaigos, tačiau, jei Vartotojas tinkamai ir laiku vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas grąžina depozito sumą ne vėliau kaip per 12(dvylika) mėnesių nuo depozito gavimo. Jei pasibaigus Sutarčiai Vartotojas vis dar turi neįvykdytų piniginių prievolių Tiekėjo atžvilgiu, Tiekėjas šias sumas padengia iš depozito sumos (kiek ši depozito suma jas padengia), o likusios nepadengtos sumos yra papildomai apmokamos Vartotojo. Jei Vartotojas Sutarties pasibaigimo metu neturi jokių įsipareigojimų Tiekėjo atžvilgiu, Tiekėjas grąžina depozitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pabaigos.

  1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR PABAIGA

8.1 Sutartis įsigalioja Individualiosiose sąlygose nustatytą datą.
8.2 Tiekėjas pradeda tiekti elektros energiją Individualiosiose sąlygose nurodytą elektros energijos tiekimo pradžios dieną, 00:00 val. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Individualiosiose sąlygose.
8.3 Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties per 60 (šešiasdešimt) dienų, apie tai informuodamas Tiekėją raštu Sutartyje nurodytais kontaktais.
8.4 Prieš sueinant Sutarties 8.3 punkte nurodytam Sutarties atsisakymo terminui, Vartotojas įsipareigoja atsiskaityti už suvartotą elektros energiją kaina, nustatyta Sutartyje.
8.5 Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį per 60 (šešiasdešimt) dienų, apie tai informuodamas Vartotoją raštu Sutartyje nurodytais kontaktais.
8.6 Sutartis gali būti keičiama rašytiniu Šalių susitarimu, Tiekėjo iniciatyva ir (ar) esant kitiems pagrindams, nurodytiems Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
8.7 Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas ar nustatyti naujas, jei tai reikalinga dėl pasikeitusių teisės aktų ar teisės taikymo praktikos, esminių pasikeitimų konkrečioje srityje ar dėl konkrečių prekių, papildomų ar geresnių galimybių vartotojams naudotis prekėmis ar paslaugomis sukūrimo ar poreikio patikslinti aplinkybes ar verslo rizikas, susijusias su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu ar naudojimu.
8.8 Tiekėjas turi teisę peržiūrėti ir keisti elektros energijos įsigijimo kainas ir/ar atsiskaitymo sąlygas Vartotojui:  daugiau nei 50 % padidėjus Vartotojo suvartojamos elektros energijos kiekiui; pasikeitus Vartotojo kreditingumo ar mokumo vertinimui.
8.9 Tiekėjas apie Sutarties sąlygų pasikeitimą ar naujų sąlygų nustatymą apie tai informuoja Vartotoją Sutarties 2.6 punkte nurodytu būdu, likus mažiausiai 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos.
8.10 Jei Vartotojas nesutinka su Sutarties pakeitimu ar naujomis Sutarties sąlygomis, jis turi teisę atsisakyti Sutarties, apie tai informuodamas Tiekėją būdu, aprašytu 2.6 punkte, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties pakeitimų arba naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimą. Sutarties atsisakymas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos sumokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas. Šių Vartotojo įsipareigojimų vykdymui taikomos ankstesnės Sutarties sąlygos.
8.11 Jei Vartotojas neatsisako Sutarties per 8.9 punkte nurodytą terminą, nuo pranešimo apie Sutarties pakeitimų arba naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimą, laikoma, kad tokiu būdu Vartotojas išreiškė savo sutikimą su pakeistomis Sutarties sąlygomis arba nustatytomis naujomis Sutarties sąlygomis ir todėl neturi jokių pretenzijų Tiekėjui šiuo klausimu. Pakeistos ar nustatytos naujos Sutarties sąlygos laikomos neatskiriama Sutarties dalimi nuo jų įsigaliojimo dienos ir yra privalomos Šalims. Ankstesnių (pakeistų, panaikintų) Sutarties sąlygų galiojimas laikomas pasibaigusiu.
8.12 Jei sudaryta terminuota Sutartis, pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba elektros energijos tiekimo laikotarpiui Sutartis kiekvieną kartą laikoma automatiškai pratęsta tokios pačios trukmės elektros energijos tiekimo laikotarpiui ir tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai bet kuri Sutarties Šalis, likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo termino arba elektros energijos tiekimo laikotarpio pabaigos Sutarties 2.6 punkte nurodytu būdu informuoja kitą Šalį apie tai, kad nepageidauja pratęsti Sutarties. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.
Tuo atveju, jeigu Tiekėjas siūlo Vartotojui pratęsti Sutartį pasikeitusiomis sąlygomis, likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo termino arba elektros energijos tiekimo laikotarpio pabaigos Tiekėjas turi teisę pateikti Vartotojui naują elektros energijos tiekimo pasiūlymą kitam laikotarpiui tam pačiam ar lygiaverčiam elektros energijos paketui. Šalys susitaria, kad, tokiu atveju, jei Vartotojas likus 7 (septynioms) dienoms iki Sutarties galiojimo termino arba elektros energijos tiekimo laikotarpio pabaigos Sutarties 2.6 punkte nurodytu būdu neišreiškia valios nepratęsti Sutarties Tiekėjo pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, Sutartis laikoma pratęsta Tiekėjo pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis kitam paslaugų teikimo laikotarpiui už tą kainą, kuri nurodyta naujame Tiekėjo pasiūlyme.
8.13 Sutartis pasibaigia:
8.13.1 suėjus jos terminui, jei Vartotojas nepageidauja pratęsti Sutarties pagal Sutarties 8.11 punktą;
8.13.2 rašytiniu Šalių susitarimu;
8.13.3 nutraukus Sutartį Sutartyje ir (arba) taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.
8.14 Vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, apie tai pranešdamas Tiekėjui būdu, aprašytu 2.6 punkte, ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.
8.15 Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl kitos Šalies įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo apie tai pranešdama kitai Šaliai mažiausiai prieš 30 (trisdešimt) dienų Sutarties 2.6 punkte nurodytu būdu. Esminiu Sutarties pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, laikoma:
8.15.1 atvejai, kai Vartotojas neatsiskaito su Tiekėju už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir (ar) kitas su tuo susijusias paslaugas ir (ar) pradelsė bet kurį kitą mokėjimą pagal Sutartį daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;
8.15.2 atvejai, kai Vartotojas pradelsė bet kurių kitų Tiekėjo sąskaitų ar Vartotojo skolų Tiekėjui apmokėjimą daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šalys susitaria, kad Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir dėl kitų Vartotojo skolų Tiekėjui, neatsižvelgiant į tai, ar jos susijusios su Sutartimi, ar ne;
8.15.3 atvejai, kai Vartotojas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų Tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);
8.15.4 atvejai, kuomet teisme yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Šaliai.
8.16 Vartotojo mirties atveju Sutarties vykdymas perkeliamas Vartotojo teisių perėmėjui. Vartotojo teisių perėmėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesudarius Sutarties savo vardu, Tiekėjas turi teisę Sutartį vienašališkai nutraukti.
8.17 Sutarties pasibaigimas bet kokiu pagrindu nepanaikina Šalies teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1 Tiekėjas užtikrina Vartotojui jo asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, taip pat kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, bei Tiekėjo interneto svetainėje pateiktų Klientų asmens duomenų tvarkymo principų nustatyta tvarka.
9.2 Tiekėjas nėra atsakingas už perteklinių asmens duomenų tvarkymą, jei tokius duomenis Vartotojas pateikė Tiekėjui per neapdairumą.
9.3 Atsakingas Vartotojo asmens duomenų tvarkytojas yra Inregnum UAB juridinio asmens kodas 305097974, adresas Gedimino g. 48, Kaunas ir Tiekėjo įgalioti tvarkytojai.
9.4 Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais tikslais:
9.4.1 Vartotojo asmens duomenys, įskaitant Vartotojo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, suvartojamos elektros energijos kiekį ir kainą, kreditingumo ar mokumo vertinimą, skolinius įsipareigojimus ir kontaktinę informaciją, pateiktus Vartotojo, Vartotojo įgaliotų asmenų ar trečiųjų šalių Tiekėjui (pvz., telefono numeriai, adresai, elektroninio pašto adresai, kt.), yra naudojami Vartotojui identifikuoti, sutartims sudaryti ir vykdyti, teikti Vartotojui paslaugą ir siųsti jam sąskaitas bei informaciją, valdyti Vartotojo įsiskolinimus pagal Sutartį, o taip pat siųsti Vartotojui kitas žinutes ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus Sutarties vykdymui;
9.4.2 Vartotojo asmens duomenys ir informacija apie Vartotojo naudojimąsi Tiekėjo paslaugomis yra naudojami rinkodaros tikslais ar klientų patirties tyrimams atlikti. Vartotojo duomenų naudojimas rinkodaros tikslu yra skirtas naujų paslaugų ir pasiūlymų, labiau atitinkančių Vartotojo poreikius, vystymui bei asmeninių rinkodaros pasiūlymų Vartotojui kūrimui, o taip pat jų siuntimui Vartotojui naudojant Vartotojo kontaktinę informaciją (įskaitant elektroninę kontaktinę informaciją). Tiekėjas taip pat gali perduoti duomenis, skirtus su rinkodara susijusiam tvarkymui, kitiems savo bendradarbiavimo partneriams;
9.5 Jei teisės aktai nenumato kitaip, Tiekėjas turi teisę tvarkyti atitinkamus duomenis vadovaudamasis teisės aktais be Vartotojo sutikimo, taip pat Vartotojas turi teisę atsiimti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, apie tai informuodamas Tiekėją raštu arba forma, kuri gali būti atkuriama raštu, arba atlikdamas atitinkamus pakeitimus savitarnos sistemoje. Tokiu atveju duomenų tvarkymas bus nutrauktas ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po dienos, kurią Tiekėjo buvo gautas Vartotojo pranešimas. Sutikimo atsiėmimas negalioja atgaline data.
9.6 Tiekėjas turi teisę įrašyti ir kaupti Šalių pokalbius Sutarties vykdymo tikslais ar užtikrinant jos vykdymą bei vykdyti keitimąsi verslo informacija, o, esant poreikiui, panaudoti atitinkamus įrašus siekiant patvirtinti Vartotojo duotas instrukcijas ar kitus jo atliktus veiksmus, bei teikti Vartotojui paslaugas.
9.7 Tiekėjas turi teisę dalintis Vartotojo asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, siekiant kokybiškai suteikti paslaugas Vartotojui, pateikti elektros energijos įsigijimo pasiūlymus, sudaryti sutartis.
9.8 Vartotojas turi teisę reikalauti pakeisti ar patikslinti savo asmens duomenis arba nutraukti jų tvarkymą vadovaujantis taikytinais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais.

  1. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

10.1 Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2 Vartotojas, manantis, kad Tiekėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Sutartimi, turi teisę kreiptis į Tiekėją pateikdamas rašytinę pretenziją. Pretenzija pateikiama elektroniniu paštu info@inregnum.lt.
10.3 Tiekėjas išnagrinėja Vartotojo pretenziją ir pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
10.4 Jei Tiekėjas netenkina Vartotojo pretenzijoje nurodytų reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme Vartotojui Tiekėjas pateikia informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą.
10.5 Nesutarimai ir ginčai, kylantys iš ar susiję su Sutarties vykdymu, jos keitimu ar nutraukimu, sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo, kylančio iš Sutarties, išspręsti derybų keliu, atitinkamas ginčas sprendžiamas 10.4 punkte nustatyta ginčų neteisminio sprendimo tvarka arba kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Šalių rekvizitai:
TIEKĖJAS: 
UAB Inregnum
Gedimino g. 48, LT- 44240 Kaunas

Tel. Nr.: +370 669 88111
Įmonės kodas: 305097974
info@inregnum.lt 
Licencijos numeris: L1-123 (NET)
VARTOTOJAS:


Tel. Nr.:  

Asmens kodas:
El. paštas: