Privatumo Politika

DUOMENŲ TVARKYTOJAS
UAB “Mano Tiekėjas”, juridinio asmens kodas 305623794, adresas Sviliškių g. 6-46, LT-06152 Vilnius, telefono numeris +370 618 30724, elektroninio pašto adresas info@manotiekejas.lt, interneto svetainė www.manotiekejas.lt

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
1.2. Bendrovė – UAB “Mano Tiekėjas”, juridinio asmens kodas 305623794, adresas Sviliškių g. 6-46, LT-06152 Vilnius.
1.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.
1.4. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.5. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.
1.6. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.manotiekejas.lt, kuriame teikdamos tiekėjo pasirinkimo bei sutarties su tiekėjais sudarymo paslaugos.
1.7. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Bendrove.
2.2. Vesti duomenis ir vėliau pradėti identifikaciją Svetainėje galite tik po to, kai susipažįstate su šia Privatumo politika ir tai patvirtinate. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai pradedate suvedinėti duomenis Svetainėje. Su Privatumo politika galite susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.
2.3. Bendrovė teikdama sutarčių pasirašymo ir asmenų identifikavimo paslaugą nuotoliniu būdu atlieka naudodamasi trečiųjų asmenų paslaugomis. Duomenų subjektų atžvilgiu UAB “Mano tiekėjas” yra pasirašęs duomenų tvarkymo sutartį su UAB “Mark ID ”, kuri veikia kaip trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkytojas. Bendrovė su trečiaisiais asmenimis yra sudariusi asmens duomenų tvarkymo sutartį.
2.4. Jei Duomenų subjektas nesutinka, kad būtų naudojami jo duomenys, duomenys neperduodami ir nei Bendrovėje, nei trečios šalys jų netvarko, o Duomenų subjektas gali identifikuotis kitu tretiesiems asmenims priimtinu būdu, pavyzdžiui, atvykdamas ir pateikdamas jiems savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
2.5. Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis. Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika.
2.6. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
3.1. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Bendrovės Svetainėje viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai ar duomenų tvarkymo sutartys; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies (taip pat ir kreditorių) teisėto intereso.
3.2. Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
3.3. Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS
4.1. Svetainėje Bendrovė ir tretieji asmenys pasirašę duomenų tvarkymo sutartis,  renka šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, ESO kliento kodą, nekilnojamojo turto unikalų kodą. Pagrindas – duomenų subjekto sutikimas, tikslas – atlikti asmens identifikaciją ir sutarties su tiekėju pasirašymą nuotoliniu būdu.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės serveryje iki duomenų valdytojo nurodymo šiuos duomenis panaikinti. Asmens duomenys yra perduodami saugiu ryšiu tretiesiems asmenims, kurie užsakė nuotolinio identifikavimo paslaugą. Perdavus duomenis tretiesiems asmenims, jie toliau nebetvarkomi, išskyrus saugojimą, Bendrovei saugant tik konkretaus duomenų subjekto nuotolinio identifikavimo paslaugos užsakymo faktą, duomenų subjekto sutikimą ir identifikavimo ataskaitą, patvirtinančią paslaugos suteikimą, 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus arba iki Duomenų valdytojo nurodymo tvarkomus duomenis sunaikinti.
4.3. Jei Duomenų subjektas, nepasibaigus asmens duomenų tvarkymo/ saugojimo terminams, nurodytiems šioje Privatumo politikoje, atšaukia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, nuo tokio atšaukimo gavimo Bendrovė saugo tik duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo 10 (dešimt) metų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
4.4. Svetainėje taip pat renkami vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, potencialiam Bendrovės klientui kreipiantis į Bendrovę, pildant svetainėje esančią užklausos formą, tikslai – suteikti preliminarią konsultaciją pagal pateiktą užklausą, pasiūlyti Bendrovės teikiamas paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi, kol teikiamos Svetainėje viešinamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
4.5. Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, Duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir (arba) trumpasis telefono numeris, Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas. Duomenų subjekto, Bendrovės darbuotojo, asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, ol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius, Bendrovės darbo metu. Bendrovės konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Esant būtinybei, pokalbių įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti Duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.
4.6. Renkami duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu (įvairūs pranešimai apie akcijas, nuolaidas, naujus produktus ir paslaugų tiekėjus, nuomonės apklausos ir pan.).
4.7. Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.
4.8. Duomenų tvarkymo terminai. Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

5. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI
5.1. Asmens duomenys yra perduodami saugiu ryšiu tretiesiems asmenims, kurie užsakė Bendrovės teikiamas paslaugas.
5.2. Duomenis bei identifikavimo ataskaitą, duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų tvarkymo, gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos ar kitoms kompetentingoms institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos ar kitų kompetentingų institucijų prašymą. Jei asmens duomenys peržiūrimi ne teisėsaugos ar kitų kompetentingų institucijų, teismo patalpose, asmens duomenų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; nuotolinio identifikavimo paslaugos užsakovai, Atsakingas darbuotojas; teisėsaugos ar kitų kompetentingų institucijų atstovai.
5.3. Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti su jo duomenų tvarkymu susijusius duomenis, identifikavimo ataskaitą, paieškų politiškai pažeidžiamų asmenų ir finansinių sankcijų duomenų bazėse rezultatus laikotarpiu, kol tokie duomenys yra saugomi.
5.4. Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei Asmens identifikavimo, elektroninio parašo, buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.
5.5. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
5.6. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
6.1. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
7.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
7.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;
7.1.2. pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
7.1.3. pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
7.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
7.1.5. reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
7.1.6. reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
7.1.7. reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
7.1.8. teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
7.1.9. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
7.1.10. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
7.1.11. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7.2. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
7.3. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
7.4. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
7.5. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą.
7.6. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.
7.7. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.
7.8. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el.paštu info@manotiekejas.lt

8. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
8.1. Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.
8.2. Jei norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: info@manotiekejas.lt, ar telefonu +370 618 30724.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
9.3. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.