NUOSAVOS ELEKTRINĖS  ĮRENGIMO PASIŪLYMAS

Nr.

 

Vilnius

1.2. PIRKĖJO NUOSAVOS ELEKTRINĖS  DUOMENYS

1.2.1 Rekomenduojama elektrinės galia

  kW.

1.2.2 Saulės modulių gamintojas

 

1.2.3 Saulės modulių tipas

 

1.2.4 Saulės modulių kiekis

  vnt.

1.2.5 Saulės modulių garantijos terminas

  m.

1.2.6 Inverterio pavadinimas ir modelis

 

1.2.7 Inverterio galingumas

  W.

1.2.8 efektyvumo garantija

  m.

 
1.3. PASIRINKTAS ELEKTRINĖS  STATYTOJAS  UAB ""

1.4. ELEKTRINĖS  ĮREGIMO KAINA

  EUR

Elektrinės įrengimo rezervacijos mokestis 

 30 EUR

1.5. Elektrinės motavimo terminas - 3 mėnesiai
Šalys susitaria, jog elektrinės įregimo terminas skaičiuojamas nuo Elektrinės įrengimo sutarties pasirašymo ir avansinio mokėjimo atlikimo datos.


Šis pasiūlymas ir jame norodytos kainos bei kitos sąlygos galioja 14 kalendorinių dienų.
Gavę šį pasiūlymą Jūs turite galimybę pasirašyti Nuosavos elektrinės įrengimo rezervavimo sutartį (pridedama), kuri Jums garantuotų sklandų elektrinės įrengimo procesą.
Rezervacijos sutartis įpareigoja Statytoją atvykti į elektrinės įrengimo vietą bei per 5 darbo dienas pateikti išsamią elektrinės įrengimo sutartį ir sąmatą,  bei užtikrina jos įrengimą 3 mėnesių laikotarpyje.

 

 

 

 

NUOSAVOS ELEKTRINĖS  ĮRENGIMO REZERVAVIMO SUTARTIS
Nr.

Vilnius

1. SUTARTIES DALYKAS
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti Pirkėjui elektrinės įrengimui reikalingus darbo, finansinius ir elektrinės sudedamųjų dalių pajėgumus pas pirkėjo pasirinktą elektrinės įrengimo tiekėją, kaip tai nurodyta Nuosavos elektrinės įrengimo pasiūlyme (toliau - Pasiūlyme).

2. ELEKTRINĖS ĮRENGIMO GALUTINĖ KAINA
2.1 Elektrinės įrengimo galutinė kaina nustatoma tokia tvarka :
2.1.1. Pirkėjas per 10 kaledorinių dienų sumoka Pasiūlymo 1.3 punkte nurodytą rezervacijos mokestį Pardavėjui (atliekant mokėjimą, mokėjimo pavadinime nurodykite "Rezervacijos mokestis, sutarties Nr. " );
2.1.2 Pardavėjas, gavęs rezervacijos mokestį, užtikrina, kad su Pirkėju būtų suderinta Elektrinės įrengimo sutartis su elektrinės Statytoju už šioje sutartyje nurodytą kainą. Kaina galėtų keistis tik pirkėjui keičiant elektrinės komplektaciją arba paaiškėtų, kad dėl elektrinės vietos įrengimo įpatumų kyla papildomų išlaidų tinkamai įrengti elektrinę (Pvz.: reikalinga atlikti papildomus griovimo/statymo darbus, reikalingas stogo ar kitų konstrukcijų perdarymas ir pan.).
2.2 Jeigu su Pirkėju nebuvo sudaryta Elektrinės įrengimo sutartis, Rezervacijos mokestis yra grąžinamas.

3. ELEKTRINĖS PIRKĖJO, PARDAVĖJO IR STATYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pardavėjas įsipareigoja per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo perduoti visus gautus duomenis dėl elektrinės įrengimo pirkėjo pasirinktam Statytojui.
3.2. Elektrinės Statytojas nedelsiat privalo susisiekti su pirkėju jo nurodytais kontaktais, esat reikalui arba pageidavimui, nuvykti į Elektrinės įrengimo vietą ir per 5 darbo dienas paruošti detalią elektrinės įrengimo sąmatą ir sutartį bei su Pirkėju suderinti priimtiną elektrinės įrengimo datą ir kitas sąlygas.
3.3. Elektrinės pirkėjas, pagal elektrinės statymo sutartyje nustatytas sąlygas privalo atlikti iš anksto su pirkėju suderintus avansinius mokėjimus, bei suteikti visą reikalingą informaciją ir sudaryti visas reikalingas sąlygas elektrinei įrengti.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1Sutarts įsigalioja kai ji yra pasirašyta Pirkėjo ir Pardavėjo (ar jų atstovų) ir yra gautas Rezervacijos mokestis.
4.2. Sutartis netenka galios jeigu Pirkėjas per 10 kalendorinių dienų nesumoka Rezervacijos mokesčio.
4.3. Nuosavos elektrinės įrengimo pasiūlymas yra neatskiriama šios sutarties dalis. Pasiūlyme nurodytos sąlygos ir kainos galioja 14 kalendorinių dienų.

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Pirkėjas patvirtina, kad pasirašydamas šią sutartį yra susipažinęs su UAB "Mano Tiekėjas" privatumo politika. 
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad visos Sutarties  nuostatos yra aiškios ir jis įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
6.3. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį pasirašo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės, prievartos ar spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį. Šalys pareiškia, kad Sutartis sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos t eisės aktų, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o Šalys vie na kitai yra atskleidusios visas šios Sutarties sudarymo aplinkybes.

SUTARTIES ŠALYS:

PIRKĖJAS PARDAVĖJAS
„ManoTiekejas“, UAB
  Įmonės kodas: 305623794
  Adresas: Sviliškių g. 6-46., LT - 06152, Vilnius
  PVM mokėtojo kodas: LT100013688016
  Banko sąskaitos Nr. LT984010051005437422
 
Tel. Nr.: 8 640 17275, 8 618 30 724, 8 677 88 127
El. paštas: info@manotiekejas.lt